Parvin, F., Department of Physics, Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh, Bangladesh