Rahman, M. M., Department of Physics, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh, Bangladesh